на главную  |  карта сайта

схема проезда  |  консультация

 

 

 Главная | Страница не найдена
 

На главную

 

(Приложение N 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 439, см. Требования к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.10.2003 N 630, от 13.12.2005 N 760)

                            --T-T-T-T-T-?
                        Форма N іРі1і3і0і0і1і
                            L-+-+-+-+-+--
                        -------------------?
 В ____________________________________________ L-------------------
   (наименование регистрирующего органа)       (код)    
                                  
                                  
               Заявление               
 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
           документы юридического лица          
                                  
 -----T------------------------------------------------------------?
 і1. іСведения о юридическом лице в Едином государственном    і
 і  іреестре юридических лиц                   і
 +----+---------------------------T--------------------------------+
 і1.1.іОрганизационно-правовая  і                і
 і  іформа           і                і
 +----+---------------------------+--------------------------------+
 і1.2.іПолное наименование    і                і
 і  іюридического        і                і
 і  ілица*           і                і
 +----+---------------------------+--------------------------------+
 і1.3.іОсновной государственный  --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-?   і
 і  ірегистрационный       L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--   і
 і  іномер (ОГРН)                        і
 +----+---------------------------T--------------------------------+
 і1.4.іДата присвоения ОГРН    і                і
 +----+-------------------T-T-T-T-+-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T--+
 і1.5.іИНН/КПП      і і і і і і і і і і і/і і і і і і і і і і
 L----+-------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+---
 -----T------------------------------------------------------------?
 і2. іИзменения вносятся в (нужные пункты отметить знаком - V) і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і2.1.ісведения     об          (при наличии данных і
 і  іорганизационно-   ---?       изменений сведения  і
 і  іправовой форме и  L---       указываются в    і
 і  інаименовании              листе А)       і
 і  іюридического  лица                     і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і2.2.ісведения об адресе           (при наличии данных і
 і  і(месте нахождения)  ---?       изменений сведения  і
 і  іюридического лица  L---        указываются в    і
 і  і                    листе Б)       і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і2.3.ісведения об уставном          (при наличии данных і
 і  ікапитале (складочном ---?       изменений сведения  і
 і  ікапитале, уставном  L---       указываются в листе і
 і  іфонде, паевом фонде)          В)          і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і2.4.ісведения о филиалах          (при наличии филиалові
 і  іюридического лица  ---?       юридического лица  і
 і  і           L--- коли-    сведения указываются і
 і  і             чество _____ в листе Г)      і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і2.5.ісведения о               (при наличии     і
 і  іпредставительствах  ---?       представительств   і
 і  іюридического лица  L--- коли-    юридического лица  і
 і  і             чество _____ сведения указываются і
 і  і                    в листе Д)      і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і2.6.ісведения о видах            (при наличии данных і
 і  іэкономической    ---?       изменений      і
 і  ідеятельности     L--- коли-    сведения указываются і
 і  і             чество _____ в листах Е, Ж)    і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і2.7.ісведения об                         і
 і  іизменениях иных                       і
 і  іположений      ---?                  і
 і  іучредительных    L---                  і
 і  ідокументов                         і
 L----+-------------------------------------------------------------
   ______________                        
   * В случае изменения наименования юридического лица в данном
 пункте указывается прежнее наименование.              
                                  
                                --T-?
                           Страница і0і2і
                                L-+--
                            --T-T-T-T-T-?
                       Форма N іРі1і3і0і0і1і
                            L-+-+-+-+-+--
 -----T------------------------------------------------------------?
 і3. і  Учредительные документы представлены           і
 і  і    в новой редакции         в форме изменений і
 і  і       ---?               ---?     і
 і  і       L---               L---     і
 і  і        (нужное отметить знаком - V)        і
 L----+-------------------------------------------------------------
 -----T------------------------------------------------------------?
 і4. іПредставлены документы в соответствии с пунктом 1 статьиі
 і  і17 Федерального закона  "О  государственной  регистрацииі
 і  іюридических лиц и индивидуальных предпринимателей".     і
 і  іПеречень документов указывается в листе З          і
 L----+-------------------------------------------------------------
 -----T------------------------------------------------------------?
 і5. іСведения о заявителе                    і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і5.1.і5.1.1. Руководитель  Иное лицо,       Иное лицо,  і
 і  іпостоянно       действующее       действующее наі
 і  ідействующего     от имени        основании   і
 і  іисполнительного    юридического лица    полномочий  і
 і  іоргана        без доверенности           і
 і  і  ---?          ---?         ---?    і
 і  і  L---          L---         L---    і
 і  і       (нужное отметить знаком - V)          і
 і  +-------------------T------------------------T---------------+
 і  +-------------------+------------------------+---------------+
 і  і5.1.2. Фамилия       5.1.3. Имя    5.1.4. Отчествоі
 і  +------------------------------T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-----+
 і  і5.1.5. ИНН (при его наличии) і і і і і і і і і і і і і   і
 +----+------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+
 і5.2.іДанные документа,                      і
 і  іудостоверяющего личность                  і
 і  +------------------------------T-----------------------------+
 і  і5.2.1. Вид документа,     і               і
 і  іудостоверяющего        і               і
 і  іличность           і               і
 і  +----------------T-------T-----+-----T--------T--------------+
 і  і5.2.2. Серия  і 5.2.3.іНомер   і 5.2.4.іДата выдачи  і
 і  +----------------+-------+-----------+--------+--------------+
 і  і5.2.5. Кем выдан                      і
 і  +------------------------T-T-T-T-T-T-T-T---------------------+
 і  і5.2.6. Код подразделенияі і і і-і і і і           і
 +----+------------------------+-+-+-+-+-+-+-+---------------------+
 і5.3.іАдрес места жительства в Российской Федерации        і
 і  і(при отсутствии указывается место пребывания)        і
 і  +------------------------------T-T-T-T-T-T-T-----------------+
 і  і5.3.1. Почтовый индекс    і і і і і і і         і
 і  +------------------------------+-+-+-+-+-+-+-----------------+
 і  і5.3.2. Субъект Российской   і               і
 і  іФедерации           і               і
 і  +------------------------------+-----------------------------+
 і  і5.3.3. Район         і               і
 і  +------------------------------+-----------------------------+
 і  і5.3.4. Город         і               і
 і  +------------------------------+-----------------------------+
 і  і5.3.5. Населенный пункт    і               і
 і  +------------------------------+-----------------------------+
 і  і5.3.6. Улица (проспект,    і               і
 і  іпереулок и т. д.)       і               і
 і  +------------------T-----------+-------T---------------------+
 і  і5.3.7. Номер дома і5.3.8. Корпус   і5.3.9. Квартира   і
 і  і(владение)    і(строение)     і(офис)        і
 +----+------------------+-------------------+---------------------+
 і5.4.іАдрес места жительства в стране, резидентом которой являетсяі
 і  ізаявитель*                         і
 і  +------------------------------T-----------------------------+
 і  і5.4.1. Страна места жительстваі               і
 і  +------------------------------+-----------------------------+
 і  і5.4.2. Адрес места жительства і               і
 +----+------------------------------+-----------------------------+
 і5.5.іКонтактный телефон                     і
 і  +-----------------T-T-T-T-T-T----------------T---------------+
 і  і5.5.1. Код городаі і і і і і5.5.2. Телефон і5.5.3. Факс  і
 L----+-----------------+-+-+-+-+-+----------------+----------------
 -----T------------------------------------------------------------?
 і6. іМною подтверждается, что:                  і
 і  і - изменения, вносимые в учредительные документы      і
 і  і  юридического лица, соответствуют установленным     і
 і  і  законодательством Российской Федерации требованиям;   і
 і  і - сведения, содержащиеся в этих учредительных документах,і
 і  і  в заявлении, достоверны;                і
 і  і - соблюден установленный федеральными законами порядок  і
 і  і  принятия решения о внесении изменений в учредительные  і
 і  і  документы юридического лица.              і
 і  і                 Заявитель ---------------+
 і  і                       L--------------+
 і  і                        (подпись)  і
 L----+-------------------------------------------------------------
   _____________________                     
   * Заполняется в случае, если заявителем является иностранный
 гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающее за
 пределами Российской Федерации.                  
                                  
                                --T-?
                           Страница і0і3і
                                L-+--
                            --T-T-T-T-T-?
                       Форма N іРі1і3і0і0і1і
                            L-+-+-+-+-+--
 -----T------------------------------------------------------------?
 і7. іЗаполняется  в  соответствии  со  статьей  80 "Основі
 і  ізаконодательства Российской Федерации о нотариате"     і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і7.1.і                              і
 і  і                              і
 і  і                Подпись заявителя      і
 і  і                свидетельствую       і
 і  і                ---------------?      і
 і  і                L---------------  Нотариусі
 і  і     М. П.          (подпись)        і
 і  +------------------T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-------------------+
 і7.2.іИНН нотариуса   і і і і і і і і і і і і          і
 L----+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------------------
 -----T------------------------------------------------------------?
 і8. іЗаполняется должностным лицом регистрирующего органа    і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і8.1.і8.1.1. Документы представлены                і
 і  і     Непосредственно      Почтовым отправлением  і
 і  і       ---?             ---?      і
 і  і       L---             L---      і
 і  і        (нужное отметить знаком - V)        і
 і  і                              і
 і  і8.1.2. Дата получения документов "___" "________" "____"  і
 і  і    регистрирующим органом   число  месяц   год  і
 і  і                              і
 і  і8.1.3. Входящий номер _____________             і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і8.2.і8.2.1. Расписка в получении документов           і
 і  і      Выдана непосредственно    Направлена по почте і
 і  і          ---?             ---?    і
 і  і          L---             L---    і
 і  і           (нужное отметить знаком - V)      і
 і  +------------------T-----------------------------------------+
 і  і8.2.2. Должность і                     і
 і  іработника     і                     і
 і  ірегистрирующего  і                     і
 і  іоргана      і                     і
 і  +------------------+-----------------------------------------+
 і  і8.2.3. Фамилия  і                     і
 і  +------------------+-----------------------------------------+
 і  і8.2.4. Имя    і                     і
 і  +------------------+-----------------------------------------+
 і  і8.2.5. Отчество  і                     і
 і  +------------------+-----------------------------------------+
 і  і                   _______________    і
 і  і                    (подпись)      і
 L----+-------------------------------------------------------------
                                  
                                --T-?
                           Страница і і і
                                L-+--
                            --T-T-T-T-T-?
                       Форма N іРі1і3і0і0і1і
                            L-+-+-+-+-+--
                               Лист А
                                  
   Сведения об организационно-правовой форме и наименовании   
             юридического лица             
                                  
 ___________________________________________________________________
        (полное наименование юридического лица,       
         в чьи сведения вносятся изменения)         
                                  
 -----T------------------------------------------------------------?
 і1. іОрганизационно-правовая форма и наименование  юридическогоі
 і  ілица*                            і
 +----+---------------------------T--------------------------------+
 і1.1.іОрганизационно-правовая  і                і
 і  іформа           і                і
 +----+---------------------------+--------------------------------+
 і1.2.іПолное наименование    і                і
 і  іюридического лица     і                і
 +----+---------------------------+--------------------------------+
 і1.3.іСокращенное наименование  і                і
 і  іюридического лица     і                і
 +----+---------------------------+--------------------------------+
 і1.4.іФирменное наименование   і                і
 і  іюридического лица     і                і
 +----+---------------------------+--------------------------------+
 і1.5.і1.5.1. Наименование на   і                і
 і  іязыке народов Российской  і                і
 і  іФедерации         і                і
 і  +---------------------------+--------------------------------+
 і  і1.5.2. Указать на каком  і                і
 +----+---------------------------+--------------------------------+
 і1.6.і1.6.1. Наименование на   і                і
 і  іиностранном языке     і                і
 і  +---------------------------+--------------------------------+
 і  і1.6.2. Указать на каком  і                і
 L----+---------------------------+---------------------------------
   ______________________________________            
   * Заполняется в соответствии с требованиями подпункта "а"
 пункта  1  статьи  5  Федерального закона "О государственной
 регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в
 точном соответствии с учредительными документами в новой редакции
 либо с изменениями,  внесенными  в  учредительные  документы,
 представленными для государственной регистрации. В незаполненных
 строках проставляется прочерк.                   
                                  
                                --T-?
                           Страница і і і
                                L-+--
                            --T-T-T-T-T-?
                       Форма N іРі1і3і0і0і1і
                            L-+-+-+-+-+--
                               Лист Б
                                  
    Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица   
                                  
 ___________________________________________________________________
        (полное наименование юридического лица,       
         в чьи сведения вносятся изменения)         
                                  
 -----T------------------------------------------------------------?
 і1. іАдрес (место нахождения) юридического лица         і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і1.1.іПостоянно действующего Иного органа  Лица, имеющего правоі
 і  іисполнительного               действовать  і
 і  іоргана                 от имени юридическогоі
 і  і                        лица     і
 і  і                     без доверенности і
 і  і      ---?      ---?         ---?    і
 і  і      L---      L---         L---    і
 і  і         (нужное отметить знаком - V)       і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і1.2.і  _____________________________________________________  і
 і  і         (наименование органа)           і
 L----+-------------------------------------------------------------
 -----T------------------------------------------------------------?
 і1.3.іАдрес в Российской Федерации                і
 і  +---------------------------T-T-T-T-T-T-T--------------------+
 і  і1.3.1. Почтовый индекс   і і і і і і і          і
 і  +---------------------------+-+-+-+-+-+-+--------------------+
 і  і1.3.2. Субъект Российской і                і
 і  і    Федерации      і                і
 і  +---------------------------+--------------------------------+
 і  і1.3.3. Район        і                і
 і  +---------------------------+--------------------------------+
 і  і1.3.4. Город        і                і
 і  +---------------------------+--------------------------------+
 і  і1.3.5. Населенный пункт  і                і
 і  +---------------------------+--------------------------------+
 і  і1.3.6. Улица (проспект,  і                і
 і  і    переулок и т. д.)  і                і
 і  +--------------------T------+-------------T------------------+
 і  і1.3.7. Номер дома  і1.3.8. Корпус    і1.3.9. Квартира  і
 і  і(владение)     і(строение)     і(офис)      і
 +----+--------------------+--------------------+------------------+
 і1.4.іКонтактный телефон                     і
 і  +------------------T-T-T-T-T-T-----------------T-------------+
 і  і1.4.1. Код города і і і і і і1.4.2. Телефон  і1.4.3. Факс і
 L----+------------------+-+-+-+-+-+-----------------+--------------
                                  
                                  
                    Заявитель -----------------?
                         L-----------------
                           (подпись)   
                                  
                                --T-?
                           Страница і і і
                                L-+--
                            --T-T-T-T-T-?
                       Форма N іРі1і3і0і0і1і
                            L-+-+-+-+-+--
                               Лист В
                                  
   Сведения о размере уставного капитала юридического лица*   
                                  
 ___________________________________________________________________
        (полное наименование юридического лица,       
         в чьи сведения вносятся изменения)         
                                  
 -----T------------------------------------------------------------?
 і1. іСведения об уставном капитале (складочном капитале, уставномі
 і  іфонде, паевом фонде)                    і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і1.1.іУставный   Складочный   Уставный фонд   Паевой фонд і
 і  ікапитал    капитал                    і
 і  і ---?     ---?       ---?       ---?   і
 і  і L---     L---       L---       L---   і
 і  і       (нужное отметить знаком - V)         і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і1.2.іУвеличение уставного         Уменьшение уставного  і
 і  і   капитала                капитала    і
 і  і    ---?                 ---?      і
 і  і    L---                 L---      і
 і  і       (нужное отметить знаком - V)         і
 +----+------------------------------------------------------------+
 і1.3.іСоставляет всего _____________________ рублей        і
 L----+-------------------------------------------------------------
                                  
                                  
                    Заявитель -----------------?
                         L-----------------
                           (подпись)   
                                  
   _____________________                     
   * Заполняется коммерческими организациями.          
                                  
                                --T-?
                           Страница і і і
                                L-+--
                            --T-T-T-T-T-?
                       Форма N іРі1і3і0і0і1і
                            L-+-+-+-+-+--
                               Лист Г
                                  
        Сведения о филиалах юридического лица*        
                                  
 ___________________________________________________________________
        (полное наименование юридического лица,       
         в чьи сведения вносятся изменения)         
                                  
 ------------------------------------------------------------------?
 і1.  Причина внесения сведений                  і
 і     создание филиала       прекращение деятельности і
 і                         филиала     і
 і        ---?                ---?     і
 і        L---                L---     і
 і           (нужное отметить знаком - V)        і
 L------------------------------------------------------------------
 -----T------------------------------------------------------------?
 і2. іАдрес (место расположения)  филиала  юридического лица наі
 і  ітерритории Российской Федерации               і
 і  +----------------------------T-T-T-T-T-T-T-------------------+
 і  і2.1. Почтовый индекс    і і і і і і і          і
 і  +----------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------+
 і  і2.2. Субъект Российской   і                і
 і  і   Федерации       і                і
 і  +----------------------------+-------------------------------+
 і  і2.3. Район         і                і
 і  +----------------------------+-------------------------------+
 і  і2.4. Город         і                і
 і  +----------------------------+-------------------------------+
 і  і2.5. Населенный пункт    і                і
 і  +----------------------------+-------------------------------+
 і  і2.6. Улица (проспект,    і                і
 і  і   переулок и т. д.)   і                і
 і  +-------------------T--------+-----------T-------------------+
 і  і2.7. Номер дома  і2.8.Корпус     і2.9.Квартира    і
 і  і(владение)     і(строение)     і(офис)       і
 L----+-------------------+--------------------+--------------------
 -----T------------------------------------------------------------?
 і3. іАдрес (место расположения) филиала юридического лица за   і
 і  іпределами Российской Федерации               і
 +----+----------------------------T-------------------------------+
 і3.1.іСтрана места расположения  і                і
 +----+----------------------------+-------------------------------+
 і3.2.іАдрес места расположения  і                і
 L----+----------------------------+--------------------------------
 -----T------------------------------------------------------------?
 і4. іКонтактный телефон                     і
 і  +------------------T-T-T-T-T-T-----------------T-------------+
 і  і4.1. Код города  і і і і і і4.2. Телефон   і4.3. Факс  і
 L----+------------------+-+-+-+-+-+-----------------+--------------
                                  
                                  
                    Заявитель -----------------?
                         L-----------------
                           (подпись)   
                                  
   _________________                       
   * На каждый филиал заполняется отдельно.           
                                  
                                --T-?
                           Страница і і і
                                L-+--
                            --T-T-T-T-T-?
                       Форма N іРі1і3і0і0і1і
                            L-+-+-+-+-+--
                               Лист Д 
                                  
     Сведения о представительствах юридического лица*     
                                  
 ___________________________________________________________________
        (полное наименование юридического лица,       
         в чьи сведения вносятся изменения)         
                                  
 ------------------------------------------------------------------?
 і1.  Причина внесения сведений                  і
 і                                 і
 і   открытие представительства  закрытие представительства   і
 і        ---?              ---?        і
 і        L---              L---        і
 і           (нужное отметить знаком - V)        і
 L------------------------------------------------------------------
 -----T------------------------------------------------------------?
 і2. іАдрес (место расположения) представительства юридического  і
 і  ілица на территории Российской Федерации           і
 і  +----------------------------T-T-T-T-T-T-T-------------------+
 і  і2.1. Почтовый индекс    і і і і і і і          і
 і  +----------------------------+-+-+-+-+-+-+-------------------+
 і  і2.2. Субъект Российской   і                і
 і  і   Федерации       і                і
 і  +----------------------------+-------------------------------+
 і  і2.3. Район         і                і
 і  +----------------------------+-------------------------------+
 і  і2.4. Город         і                і
 і  +----------------------------+-------------------------------+
 і  і2.5. Населенный пункт    і                і
 і  +----------------------------+-------------------------------+
 і  і2.6. Улица (проспект,    і                і
 і  і   переулок и т. д.)   і                і
 і  +-------------------T--------+-----------T-------------------+
 і  і2.7. Номер дома  і2.8.Корпус     і2.9.Квартира    і
 і  і(владение)     і(строение)     і(офис)       і
 L----+-------------------+--------------------+--------------------
 -----T------------------------------------------------------------?
 і3. іАдрес (место расположения) представительства юридического  і
 і  ілица за пределами Российской Федерации           і
 +----+----------------------------T-------------------------------+
 і3.1.іСтрана места расположения  і                і
 +----+----------------------------+-------------------------------+
 і3.2.іАдрес места расположения  і                і
 L----+----------------------------+--------------------------------
 -----T------------------------------------------------------------?
 і4. іКонтактный телефон                     і
 і  +------------------T-T-T-T-T-T----------------T--------------+
 і  і4.1. Код города  і і і і і і4.2. Телефон  і4.3. Факс   і
 L----+------------------+-+-+-+-+-+----------------+---------------
                                  
                                  
                    Заявитель -----------------?
                         L-----------------
                           (подпись)   
                                  
   ____________________                     
   * На каждое представительство заполняется отдельно.      
                                  
                                --T-?
                           Страница і і і
                                L-+--
                            --T-T-T-T-T-?
                       Форма N іРі1і3і0і0і1і
                            L-+-+-+-+-+--
                               Лист Е 
                                  
    Сведения о видах экономической деятельности, подлежащие   
             внесению в ЕГРЮЛ*             
                                  
 ___________________________________________________________________
        (полное наименование юридического лица,       
         в чьи сведения вносятся изменения)         
                                  
 ----T----------------------------T--------------------------------?
 і N і    Код по ОКВЭД**   і Наименование вида деятельности і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 L---+----------------------------+---------------------------------
                                  
                                  
                    Заявитель -----------------?
                         L-----------------
                            (подпись)  
   __________________                      
   * Указываются все виды экономической деятельности юридического
 лица, которые подлежат внесению в ЕГРЮЛ. Если количество видов
 деятельности больше 10, то заполняется второй лист Е, больше 20 -
 третий лист Е и т. д. Первым указывается основной вид экономической
 деятельности.                           
   ** Указывается не менее 3 цифровых знаков Общероссийского
 классификатора видов экономической деятельности.          
                                  
                                --T-?
                           Страница і і і
                                L-+--
                            --T-T-T-T-T-?
                       Форма N іРі1і3і0і0і1і
                            L-+-+-+-+-+--
                               Лист Ж 
                                  
 Сведения о видах экономической деятельности, подлежащие исключению 
     из Единого государственного реестра юридических лиц*    
                                  
 ___________________________________________________________________
        (полное наименование юридического лица,       
         в чьи сведения вносятся изменения)         
                                  
 ----T----------------------------T--------------------------------?
 і N і    Код по ОКВЭД**   і Наименование вида деятельности і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 +---+----------------------------+--------------------------------+
 і  і ---T--T--T--T--T--T--T--? і                і
 і  і і і і. і і і. і і і і                і
 і  і L--+--+--+--+--+--+--+--- і                і
 L---+----------------------------+---------------------------------
                                  
                                  
                    Заявитель -----------------?
                         L-----------------
                            (подпись)  
                                  
   _________________                       
   * Указываются все виды экономической деятельности юридического
 лица, подлежащие исключению из Единого государственного реестра
 юридических лиц. Если количество видов деятельности больше 10, то
 заполняется второй лист Ж, больше 20 - третий лист Ж и т. д. Первым
 указывается основной вид экономической деятельности.        
   ** Указывается не менее 3 цифровых знаков  Общероссийского
 классификатора видов экономической деятельности.          
                                  
                                --T-?
                           Страница і і і
                                L-+--
                            --T-T-T-T-T-?
                       Форма N іРі1і3і0і0і1і
                            L-+-+-+-+-+--
                               Лист З 
                                  
               Расписка               
 в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий 
   орган для государственной регистрации изменений, вносимых в  
       учредительные документы юридического лица       
                                  
 Настоящим удостоверяется, что заявитель ___________________________
                      (фамилия, имя, отчество) 
 представил, а регистрирующий орган ________________________________
                   (наименование регистрирующего 
                         органа)      
 получил "______" "__________" "_____" вх. N ________ нижеследующие
     (число )  (месяц)  (год)                
          прописью)                    
 документы _________________________________________________________
         (полное наименование юридического лица,      
          в чьи сведения вносятся изменения)       
                                  
 -----T-----------------------------T------------------------------?
 і N і               і   Документы представлены  і
 і  і               +--------------T---------------+
 і  і               і на бумажных іна электронных і
 і  і  Наименование документа  і носителях  і  носителях  і
 і  і     (заполнить     +-------T------+---------------+
 і  і   соответствующую(ие)  ікол-во ікол-воі наименование і
 і  і     строку(и))     іэкзем- ілистові  файла   і
 і  і               іпляров і в  і        і
 і  і               і    іодном і        і
 і  і               і    іэкзем-і        і
 і  і               і    іпляре і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і 1 і      2        і  3  і 4  і    5    і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і1. іЗаявление (с приложениями)  і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і2. іНовая редакция либо     і    і   і        і
 і  іизменения учредительных   і    і   і        і
 і  ідокументов          і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і2.1.іУстав            і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і2.2.іУчредительный договор    і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і2.3.іПоложение          і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і3. іРешение о внесении      і    і   і        і
 і  іизменений в учредительные  і    і   і        і
 і  ідокументы          і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і4. іДокумент об уплате      і    і   і        і
 і  ігоспошлины          і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і5. іИной документ в       і    і   і        і
 і  ісоответствии с        і    і   і        і
 і  ізаконодательством      і    і   і        і
 і  іРоссийской Федерации     і    і   і        і
 і  і(указать наименование)    і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і5.1.і               і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і5.2.і               і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і5.3.і               і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і5.4.і               і    і   і        і
 +----+-----------------------------+-------+------+---------------+
 і5.5.і               і    і   і        і
 L----+-----------------------------+-------+------+----------------
 -----T-----------------------------T------------------------------?
 і6. іСведения об электронном   і               і
 і  іносителе           і               і
 +----+-----------------------------+------------------------------+
 і6.1.іНаименование носителя    і               і
 +----+-----------------------------+------------------------------+
 і6.2.іКоличество          і               і
 L----+-----------------------------+-------------------------------
 -----T-----------------------------T------------------------------?
 і7. іРегистрирующий орган     і               і
 +----+-----------------------------+------------------------------+
 і7.1.іДолжность работника     і               і
 і  ірегистрирующего органа    і               і
 +----+-----------------------------+------------------------------+
 і7.2.іФамилия           і               і
 +----+-----------------------------+------------------------------+
 і7.3.іИмя             і               і
 +----+-----------------------------+------------------------------+
 і7.4.іОтчество           і               і
 +----+-----------------------------+------------------------------+
 і                                 і
 і                 -------------------------------+
 і                 L------------------------------+
 і                        (подпись)    і
 і                                 і
 і  М. П.                             і
 L------------------------------------------------------------------

Новости компании
15:05
"Однодневки" и их особые приметы
15:45
Вышел новый закон!
15:30
В России появились микропредприятия

 

Законодательство

Гражданский процессуальный кодекс РФ

Земельный кодекс РФ

Налоговый кодекс (Первая часть)

Налоговый кодекс (Вторая часть)

Арбитражный процессуальный кодекс

Жилищный кодекс РФ

Семейный кодекс РФ

Трудовой кодекс РФ

Уголовный кодекс РФ

Кодекс РФ об административных правонарушениях

Закон РФ "О защите прав потребителей"

Закон РФ "Об образовании"

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ"

ФЗ "О некоммерческих организациях"

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

 

Последние сообщения с форума

12 апреля
последствия приобретения крупного

01 апреля
Прошу помочь с Уставом АНО

28 марта
Хочу открыть интернет магазин.

31 января
Бизнес с АТС Auto-Profit

13 декабря
верховный суд разорил российские


Реклама

 
ОООshka.ru - регистрация фирм, предприятий и готовые фирмы ООО, ЗАО, ОАО